The Bitter Sea

The Bitter Sea is the inner sea of Midkemia, similar to the Mediterranean.